RDTL

RATUNKOWY DOSTĘP DO TECHNOLOGII LEKOWYCH – PROCEDURA RDTL

Co ma zrobić pacjent chory na mukowiscydozę w sytuacji, w której mógłby odnieść korzyści z terapii lekami przyczynowymi, a dostępne w Polsce możliwości leczenia zostały wyczerpane? Aby uzyskać dostęp do nie refundowanych leków można zastosować procedurę RDTL. Co kryje się pod tym skomplikowanym terminem? O jakie leki można wnioskować w ramach RDTL? Czy lekarze zajmujący się leczeniem mukowiscydozy znają mechanizm tej procedury? Na te, i inne pytania postaramy się odpowiedzieć.

1. Co to jest RDTL?

Ratunkowy Dostęp do Technologii Lekowych to mechanizm wydawania indywidualnych zgód na finansowanie terapii w sytuacji, gdy wyczerpano wszystkie dostępne, refundowane metody leczenia. W ramach tej procedury może być pokryty koszt, który jest niezbędny dla ratowania życia lub zdrowia pacjenta, a zostały wyczerpane już wszystkie dostępne technologie medyczne finansowane przez NFZ, możliwe do zastosowania w tym wskazaniu.

2. Jakie leki mogą być finansowane w ramach RDTL?

Finansowaniu w ramach procedury RDTL mogą podlegać leki posiadające pozwolenie na dopuszczenie do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i dostępne w obrocie na polskim rynku (antybiotyki, sterydy, w wyjątkowych sytuacjach – modulatory), za wyjątkiem leków umieszczonych na wykazie leków niepodlegających finansowaniu w ramach procedury RDTL, publikowanym przez MZ ( np.: Orkambi).

3. Czy w ramach RDTL można ubiegać się o finansowanie leków przyczynowych?

RDTL dla większości pacjentów nie jest sposobem na refundację leków przyczynowych. Finansowanie w ramach procedury RDTL jest przyznawane na okres 3 miesięcy, a leki przyczynowe nie są przeznaczone do terapii krótkoterminowej, tylko do leczenia ciągłego. W uzasadnionych przypadkach lekarz prowadzący może podjąć decyzję o konieczności włączenia leczenia terapią przyznawaną w ramach RDTL

4. Kto podejmuje decyzję odnośnie leczenia lekami przyznawanymi w ramach RDTL?

Taką decyzje zawsze podejmuje lekarz prowadzący, kierując się aktualną wiedzą medyczną, po indywidualnej ocenie stanu pacjenta. Plan podania leku w RDTL wymaga także opinii konsultanta krajowego lub wojewódzkiego. Wniosek składa dyrektor szpitala w oparciu o otrzymane dokumenty.

5. Czy pacjent może sam wystąpić do NFZ o finansowanie leczenia w ramach tej procedury?

Pacjent nie może wnioskować o takie leczenie we własnym imieniu. Wniosek może złożyć wyłącznie ośrodek, który prowadzi leczenie.

6. Czy każdy szpital może złożyć wniosek o sfinansowanie leku w ramach RDTL?

Wniosek o sfinansowanie leku w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowej może zawrzeć ośrodek, który ma zawartą umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz jest sklasyfikowany do jednej z poniższych kategorii:

  • szpital III stopnia

  • szpital pulmonologiczny albo onkologiczny

  • szpital pediatryczny

  • szpital ogólnopolski

7. Czy na pewno mój lekarz prowadzący wie, jak wygląda procedura RDTL?

Lekarze którzy pracują w ośrodkach leczenia mukowiscydozy znają zasady RDTL i nowe uregulowania wynikające z ustawy o Funduszu Medycznym, które weszły w życie 26 listopada 2020 r. Zawsze możesz zapytać swojego lekarza, czy w Twoim przypadku istnieją przesłanki pozwalające na ubieganie się o leki w ramach tej procedury.

8. Kto finansuje terapie w ramach procedury RDTL

Leki finansowane w ramach RDTL są dostępne bezpłatnie dla pacjentów, a ich koszt pokrywa Narodowy Fundusz Zdrowia.

9. Czy jest określony budżet na finansowanie RDTL?

Łączna roczna suma wydatków na RDTL na terenie całego kraju nie może przekroczyć 3% sumy przekazywanej na finansowanie programów lekowych oraz katalogu chemioterapii. Budżet ten dotyczy terapii dla wszystkich chorych w Polsce, dla których zostanie uruchomiona procedura. Nie jest to kwota przeznaczona tylko na leczenie mukowiscydozy, a wszystkich pacjentów w Polsce potencjalnie mogących skorzystać z tego mechanizmu.

10. Czy budżet na RDTL jest budżetem szpitala?

Nie, finansowanie procedury RDTL nie pochodzi z kontraktu jaki posiada szpital, jednak to szpital musi założyć środki finansowe na zakup konkretnej terapii, a następnie uzyskuje zwrot środków z Oddziału NFZ, pod który podlega.

Więcej informacji w poradniku Ratunkowy dostęp do technologii lekowych